ISAE+3000

Intempus ISAE 3000 TYPE 2

General Data Protection Regulation (GDPR), eller på dansk “Databeskyttelsesforordningen”, er navnet på EUs persondatalovgivning. GDPR har til formål at beskytte EU’s borgere fra misbrug af deres personlige data. Derfor skal alle europæiske virksomheder siden den 25. maj 2018 have haft skærpet deres processer for, hvordan persondata bliver opsamlet og behandlet sikkert.

Intempus APS udtalelse

Intempus ApS varetager behandling af personoplysninger i forbindelse med Intempus timeregistrerings- platform for vores kunder, der er dataansvarlige i henhold til Europa-Parlaments og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og lov om supplerende bestemmelser til databeskyt- telsesforordningen (databeskyttelsesloven). Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for de dataansvarlige, der har anvendt Intempus timeregi- strerings-platform, og som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere beskrivelsen sammen med anden information, herunder de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen og databe- skyttelsesloven er overholdt.

Intempus ApS anvender underdatabehandlere. Disse underdatabehandleres relevante kontrolmål og til- knyttede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller indgår ikke i den med- følgende beskrivelse. Intempus ApS bekræfter, at den medfølgende beskrivelse i sektion 3 giver en retvisende beskrivelse af Intempus timeregistrerings-platform og de tilhørende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og øvrige kontroller fra 16. november 2021.