Tjenesterejser i forbindelse arbejdet – hvad tæller som arbejdstid?

I forbindelse med de nye lovkrav om arbejdstidsregistrering, rejser der sig en række spørgsmål relateret til, hvad arbejdstid egentlig er og hvornår det bør registreres. Hvis en medarbejder f.eks skal på konference eller besøge en kunde eller en samarbejdspartner i udlandet, bør man så registrere fra afgang til hjemkomst? Eller kun den tid, man reelt arbejder? Og hvad med 48-timers reglen og regler for hviletid? 

Hvad er tjenesterejser?

Tjenesterejser er, når en medarbejder skal rejse til andre lokationer end sin normale arbejdsplads, for at udføre en arbejdsrelateret opgave. Det kan fx være i forbindelse med en konference, et kursus, en messe eller et møde med en samarbejdspartner eller kunde. 

Arbejdstid under tjenesterejser 

Arbejdstiden under tjenesterejser vil typisk være bestemt af den gældende overenskomst, lokalaftale eller kontrakt.

Dog gælder det for alle, at selve tjenesten eller arbejdet på stedet medregnes efter almindelige regler for opgørelse af arbejdstid samt at fritid, hvor man ikke arbejder på det fremmede arbejdssted, ikke tæller som arbejdstid. 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har også defineret nogle regler for stats-, kommunal- og regional ansatte. Er man ansat i staten gælder det, at tjenesterejser medregnes i arbejdstiden, dog højst med 13 timer per døgn, med mindre andet er aftalt mellem medarbejder og arbejdsgiver. Der er ingen øvre grænser i kommuner og regioner, andet end at tiden mellem kl. 22 og 8, ikke tæller med, hvis der er arrangeret overnatning. 

Desuden gælder det, at hvis medarbejderen rejser fra sin bopæl og til et andet sted end det normale arbejdssted, medregnes kun “merrejsetiden”, dvs. den tid, der ligger ud over transporttiden mellem bopælen og det normale arbejdssted. 

Hviletid og fridøgn ved tjenesterejse?

Ifølge 11-timers reglen, skal medarbejderen have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Det gælder også ved forretningsrejser.

Arbejdsmiljøloven Kapitel 3, §13 siger at: “Rejsetid til og fra et andet arbejdssted end det faste betragtes ikke som hvileperiode eller fridøgn i det omfang, den overstiger de ansattes normale rejsetid til arbejdsstedet.” 

Det vil sige, at ved rejser til udlandet, har medarbejderen ret til 11-timers sammenhængende hvileperiode senest ved ankomst til bopæl, hvis dette ikke har været muligt pga. transporttiden. Det samme gælder i forbindelse med hjemkomsten: 


§14: Ved hjemkomsten fra en tjenesterejse til udlandet eller Færøerne og Grønland skal der ydes de ansatte 11 timers sammenhængende hvil regnet fra hjemkomsten, medmindre de ansatte har haft en tilsvarende hvileperiode i det sidste døgn forud for genoptagelsen af sit sædvanlige arbejde.”
 

Derudover har medarbejderen, ved rejser til udlandet, ret til et ekstra fridøgn om ugen, altså 1 fridøgn for hver syvdøgnsperiode. Dvs. normalt har medarbejderen et fridøgn på en syvdøgnsperiode, men i forbindelse med udlandsrejse skal den ansatte have et ekstra fridøgn enten umiddelbart ved hjemkomst, i forlængelse af deres hvileperiode, eller under selve rejsen, igen, i forlængelse af en hvileperiode.

Afvigelser

I særtilfælde kan man, med tilladelse fra Arbejdstilsynet, få lov til at fravige reglen om 11-timers hvile og fridøgn – det gælder også ved forretningsrelaterede rejser. Særlige tilfælde kan f.eks. være hvor “naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift (force majeure)” (Arbejdstilsynet). Dog skal alle tilfælde noteres i tilsynsbogen.

Du kan læse mere om reglerne for afvigelser her.

48-timers reglen og tjenesterejser

Ifølge 48-timers reglen, må medarbejderen højst arbejde 48 timer over en syv dages periode i gennemsnit set over en periode på fire måneder – inklusiv overarbejde. Perioder med betalt ferie og perioder med sygefravær medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. 

I relation til tjenesterejser, hvor den samlede arbejdstid typisk vil være højere end i perioder med arbejde på arbejdspladsen, gælder 48-timers reglen også. Det betyder selvfølgelig ikke, at medarbejderen ikke må arbejde mere eller tage overarbejde under rejsen. Det betyder bare, at arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderen afspadserer indenfor de 4 måneder, hvis den samlede arbejdstid har været mere end 48 timer i gennemsnit. 

Loven om Arbejdstidsregistrering indeholder dog en undtagelse, som gør det muligt at fravige 48-timers reglen. Reglen gælder for medarbejdere, som udfører samfundskritiske funktioner og som er omfattet af en overenskomstbestemmelse eller lokalaftale om rådighedsvagter. 

Du kan læse mere om 48-timers reglen og undtagelsesbestemmelsen her.

Overhold automatisk reglerne for arbejdstid og hviletid 

Vil du have et system, der automatisk hjælper jer med at holde styr på om alle medarbejderne overholder reglerne for maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid – både på de dage, hvor de er på kontoret, og i perioder med tjenesterejser? Så tag fat i en af vores dygtige salgskonsulenter for en nærmere snak om jeres behov og hvilken løsning, der kunne passe til jer. Ring på +45 26 390 400. Du kan også prøve at designe din egen løsning her:

Kilder: Medst.dk, Djoef.dk, Ida.dk.

Cookie-indstillinger