Intempus

Betingelser og vilkår

Forretningsbetingelser:

Ved at benytte Intempus ApS’ (herefter kaldet “Leverandøren”) services og produkter accepteres nedenstående forretningsbetingelser.

Almene bestemmelser:

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software tilhørende Leverandøren accepterer du som kunde (herefter kaldet “Kunden”) nærværende forretningsbetingelser.

De gældende forretningsbetingelser accepteres af Kunden når produkter og hjemmesider udviklet af leverandøren benyttes.

Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser, som til enhver tid kan findes på leverandørens hjemmeside.

Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.

Abonnement:

Kunden erhverver ved abonnementet en tidsbegrænset ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Leverandørens software.

Kunden erhverver alene en brugsret og Leverandøren og/eller dennes underleverandører beholder ejendomsretten og alle andre rettigheder, herunder immaterielle, til Softwaren.

Kunden er ikke berettiget til at foretage reverse engineering, dekompilering eller demontering af softwaren udover hvad der følger af gældende ufravigelig lovgivning. Kunden er derudover ikke berettiget til at udleje eller lease softwaren.

Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke. Samtykke opnås ved Kundens login. Til et abonnement kan der oprettes det antal brugere Kunden har behov for. Kunden hæfter pr. aktive brugere af Intempus pr. faktureringsperiode (måned).

En bruger defineres som aktiv i en given faktureringsperiode hvis der for denne oprettes eller redigeres en indberetning enten via Intempus App, Intempus Admin eller gennem API.

Abonnementet forlænges automatisk hver måned, medmindre Kunden opsiger aftalen gennem systemets dertil indrettede funktionalitet. Der faktureres for hver påbegyndt måned. Efter opsigelse forpligter Leverandøren sig ikke yderligere over for Kunden. Abonnement, som er indbetalt, refunderes ikke. Der er ikke 14 dages fortrydelsesret eftersom Kunden har mulighed for at teste softwaren uforpligtende i 14 dage inden der tegnes abonnement.

Ophavsret:

Enhver know-how, ejendomsret og alle immaterielle rettigheder til Leverandørens hjemmesider og software, herunder, men ikke begrænset til design, billeder, fotos, animationer, video, lyd, musik, tekst og “applets” inkorporeret i softwaren, den dertil hørende skriftlige dokumentation og alle kopier af softwaren ejes af Leverandøren eller dennes underleverandører.

Kunden er ikke berettiget til at kopiere den skriftlige dokumentation, som ledsager softwaren.

Pris og betalingsbetingelser:

Alle priserne er angivet i danske kroner (DKK) og er ex. Moms og inkluderer ikke offentlige afgifter. Prisændringer varsles under samme betingelser som ændringer af forretningsbetingelserne. Prisændringer kan dermed ændres med 30 dages varsel.

Databehandlerafsnit:

Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens hjemmeside eller software. Dataindsamlingen anvendes med det saglige formål, at Leverandøren kan optimere sine services og indrette softwaren efter Kundernes behov.

I forhold til personoplysninger som er nødvendige for at levere Leverandørens ydelser, er Leverandøren databehandler i henhold til persondataloven og Leverandøren handler alene efter instruks fra Kunden, som er den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Konkurrenede virksomhed:

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden, at Kunden ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger systemer der understøtter timeregistrering og andet bogholderi.

Overdragelse:

Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under de gældende vilkår og betingelser.

Misligholdelse:

Ved Kundens væsentlige misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser, er Leverandøren berettiget til at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Leverandøren har i den forbindelse ret til at lukke for Kundens adgang til Leverandørens hjemmesider og software.

Ved væsentlig misligholdelse anses altid 1) manglende rettidig betaling, 2) krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder, 3) gentagen mindre misligholdelse af forpligtelser i nærværende forretningsbetingelser, og 4) hvis Kundens brug af systemet er til skade for Leverandøren eller dennes øvrige kunder.

Al betaling fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved bagudbetaling. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden.

Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker.

Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel.

Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger.

Ansvarsbegrænsning:

Leverandøren yder ikke uden særskilt skriftlig aftale rådgivning vedrørende Kundens brug af Softwaren, og Kundens brug sker på eget ansvar og risiko. Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens anvendelse af Leverandørens software og hjemmesider.

Leverandøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Leverandøren, med de begrænsninger som følger nedenfor.

Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at Leverandørens ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab af omdømme, bod, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, uanset, om Leverandøren måtte være blevet underrettet om risikoen for sådanne tab, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed direkte fra Leverandøren.

Erstatningsansvaret er begrænset til et beløb svarende til Kundens betaling for abonnement de sidste 3 måneder forud for den skadeforvoldende handling, som har givet anledning til, at kravet rejses.

Erstatningskrav, som ikke er fremsat senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadefor-voldende handling, anses for bortfaldet.

Leverandørens fraskrivelse af ansvar i henhold til Aftalen gælder tillige for Leverandørens ansatte, repræsentanter, underleverandører eller fysiske eller juridiske personer, der har medvirket ved leverancer. Disse personer kan derfor heller ikke holdes ansvarlig for Kundens eventuelle skader eller tab.

Leverandøren tager desuden forbehold for programmeringsfejl samt servernedbrud, netværksnedbrud og andet svigt fra underleverandører.

I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode. Leverandøren vil bestræbe sig på at opdatere i tidsrum som har mindst muligt påvirkning på Kundens brug af Softwaren. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti.

Data der opbevares i Leverandørens system oprinder fra Kunden; det er derfor Kundens eget ansvar at disse data er korrekte og bruges i overensstemmelse med gældende dansk lov og Kundens øvrige forpligtelser over for tredjeparter.

Underleverandører:

Leverandøren er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af sine services.

Tavshedspligt og sikkerhed:

Al data, der indtastes i Leverandørens software, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således al data med tavshedspligt.

Leverandøren har ret til at overlevere data til tredjepart i det omfang det kræves af systemets drift, herunder hosting og integration med regnskabssystemer.

Leverandøren har anlagt softwaren med høj sikkerhed og stor grad af forsvarlighed for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

Tvister:

Eventuelle tvister er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, idet der skal ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Enhver tvist, herunder tvister om eksistens eller gyldighed, skal indbringes for de danske domstole til endelig og bindende afgørelse.

Privacy Preference Center